Administratorem
Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Ewa
Kłosek „KŁOSEK” Rękodzieło Artystyczne i Zabawki z Drewna, ul. Wczasowa 1063, 43-374
Buczkowice, NIP:547-100-32-07
Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych
wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis
poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).
Uprawnienia.
RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich
danych osobowych:
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo do sprostowania danych osobowych,
• prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę
wyraziłeś.
Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21
RODO.
Zawsze możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie
dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że skontaktujesz
się ze mną pod adresem kontakt@mamaprawniczka.pl
Bezpieczeństwo.
Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie
wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o
ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i
odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Odbiorcy danych.
Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmiotów, z których
usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji
zamówień.
1. PROSERWER Michał Kalenik, ul. Łagiewnicka 108/3, 91-456 Łódź, NIP 726-246-92-33, w
2. Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail funkcjonującej w
oparciu o serwery Google,
3. PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495 – w celu realizacji
płatności internetowych;
4. osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym
strony internetowej oraz osoby, świadczące usługi księgowe mogą potencjalnie uzyskać
dostęp do Twoich danych osobowych.

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie
odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy
prawa.
Z uwagi na korzystanie z usług Google Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów
Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach.
Nie obawiaj się, Google przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantująe
odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.
Cele i czynności przetwarzania
Zamówienia.Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie
jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail. Jeżeli dokonujesz zamówienia w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej, musisz podać nazwę firmy, adres siedziby oraz numer
NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6
ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w
dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art.
6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a
następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po
upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj
również, że mam obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat
od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji
zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się
usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych
zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy
możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w celach statystycznych, jak również
domagać się usunięcia Twoich danych z mojej bazy.
W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o
którym mowa w art. 20 RODO.
Kontakt. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny
przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości
możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by
nawiązać kontakt.
Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania
jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą
prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji
korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić,
kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji,
jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia,
chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na mój nadrzędny interes, np. obrona przed
potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

PLIKI COOKIES

Moja strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np.
komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system
teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies
podmiotów trzecich).
Niektóre używane przeze mnie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki
internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na

Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają mi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym
wejściu na stronę (trwałe cookies).
Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.
Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat
stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami
cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej
przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na
różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące
zmiany ustawień cookies.
Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w
korzystaniu z mojej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
Cookies własne. Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania
strony, w szczególności procesu zamówienia.
Cookies podmiotów trzecich. Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron
internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z
wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego
rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.
Google Analytics. Korzystam z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję,
opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich
analizie w celu optymalizacji mojej strony internetowej.
Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej strony.
Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach
Zjednoczonych i tam przechowywane.
Z uwagi na aktywowaną przeze mnie anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed
przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do
serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP
przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z
innymi danymi Google.
Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną
znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W
ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom
ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących
korzystania przez Ciebie z mojej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych
danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym
adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google
Analytics, zachęcam do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://
support.google.com/analytics/answer/6004245.
W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu mojej strony możesz zadecydować, czy
wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Google Analytics, czy nie.
Narzędzia społecznościowe. Na mojej stronie używane są wtyczki i inne narzędzia
społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram,
Google.
Wyświetlając moją stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże
bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych
(usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio
do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują
informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła moją stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u
danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim
adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego
usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł
bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie
społecznościowym.
Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia
informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam
zachowana.
Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się
osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego
przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje
prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej
prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
• Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
• Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
• Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie
odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to
przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie
uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej
przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
Logi serwera
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana
jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i
systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze
strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich
zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

POLITYKA, DO TYCZĄCA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na
urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług
świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Ewa Kłosek
„KŁOSEK” Rękodzieło Artystyczne i Zabawki z Drewna.

I. Definicje
Administrator – oznacza Ewa Kłosek „KŁOSEK” Rękodzieło Artystyczne i Zabawki z
Drewna, z siedzibą w Buczkowicach (43-374), przy ul. Wczasowej 1063, która świadczy
usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w
urządzeniach Użytkownika.
Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe,
zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik
korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze
świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora,
za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi
serwis internetowy, działający w domenie www.sklep.bubuconcept.pl
Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik
uzyskuje dostęp do Serwisu.
Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami
prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.
W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników
wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te
pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i
dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają
nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz
przypisaną wartość.
Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale
usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie

jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia
Użytkownika.
Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie
Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies
trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do
swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie
możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
1) konfiguracji serwisu i dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do
preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
2) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio
wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
3) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu
Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
Użytkownik;
4) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
5) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. Uwierzytelniania użytkownika w
serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
5) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
6) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności
weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
7) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
8) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
9) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację
źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
Zapamiętania lokalizacji użytkownika
10) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności
dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
Analiz i badań oraz audytu oglądalności
11) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie
ich struktury i zawartości.
Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi
analitycznych:
12) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:
13) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub
Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
14) Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów
społecznościowych:
15) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
16) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook
Ireland z siedzibą w Irlandii]
17) Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA]
IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu
przez Cookies
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki
Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu
poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub
za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w
taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach
przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies
na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi
plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Obrazek unikatowy design
Obrazek walory edukacyjne
Obrazek to ekologiczne
Obrazek osy
Obrazek motyla